SALTE

Dokumentet laster du ned ved å trykke på bildet under:

KONGELIGE FORORDNINGER, PLACATER OG RESCRIPTER FOR POSTVÆRKET I NORGE. 1650 - 1814.


Samlet av Oddbjørn Salte.


Her følger et utdrag av forordet:

 

   Det norske postvesen ble opprettet 17 januar 1647, og skulle være i virksomhet fra 1. mai samme år. Den første forordning om det norske postvesen som ble utstedt kjennes ikke. Kong Christian IV døde 28. februar 1648, og Kong Frederich III overtok tronen. Den første forordning vi kjenner til som angår posten i Norge er signert Frederich III og datert 9. aug. 1650. I årene som følger ble det jevnlig utstedt forordninger som gjaldt kongerikene Danmark og Norge. Noen av forordningene er felles for Danmark og Norge, og noen gjelder bare Norge. All utenriks post fra Norge skulle gå via København, og da gjaldt portotakstene fra København. Som følge av dette har jeg stort sett utelatt rene danske interne forordninger, men forsøkt å få med de forordningene som kan knyttes til norsk utenriks postgang. Postvesenet var fra starten av på private hender. Generalpostamtet ble opprettet i 1711, og det norske Postverk ble inkludert i 1719. Kongelig General-Postdirection fra februar 1809.


  De tidlige portotakster var komplekse og var strengt knyttet til avstander. Dermed ble det svært kostbart å sende et brev. Følgelig kjennes det svært få private brev fra den tidligste tiden. Dels fordi den alminnelige mann ikke var skrivefør, og dels fordi kostnadene med å sende et brev var svært høye. Den tidligste korrespondansen som vi kjenner er stort sett handelskorrespondanse og offentlige tjenestebrev. 


   Norge ble den 18 januar 1814 formelt overgitt til Sverige av Kong Frederik VI ved Fredsslutningen i Kiel. Allerede fra 20. juni 1813 hadde problemene ved postgangen mellom Danmark og Norge eskalert, og postgangen ble svært vanskelig og uregelmessig fram til våren 1814. Dermed var dansketiden over, og vi skulle forholde oss til Sverige fram til 1905. Det norske postvesen fikk da en selvstendig stilling.


 Dette kompendiet inneholder dansketidens Forordninger og Rescripter for det norske Postvæsen fra 1650 til 1814. Mye av dette finnes referert i Jacob Henric Schou’s nedtegninger i 25 bind. Flere forordningers tekst mangler her av forskjellige grunner, dels fordi de er blitt erstattet av nyere forordninger og dels fordi kun innhold blir referert. Jeg har vært i Rigsarkivet i København og lett etter noen av disse forordningene som det refereres til av Schou, uten å lykkes så langt. Postmuseet har heller ikke kunnet hjelpe med noen av de gjeldende forordninger som jeg mangler i oversikten. Ved henvendelse til det danske Postmuseet fikk jeg kopi av en forordning fra 1732 som inneholder portotakstene til europeiske byer, ikke helt den jeg var på jakt etter, men spennende og aktuell for den som vil fordype seg i portotakster midt på 1700-tallet. Mye av stoffet i dette kompendiet finnes elektronisk på Nasjonalbiblioteket. En del av de skannede bøkene foreligger på Nasjonalbiblioteket i ypperlig kvalitet, men det er tungvint å søke i disse. Google har også skannet en del av grunnlaget for dette kompendiet, og her er det nesten håpløst å søke i teksten. I kildeoversikten på neste side er kildene jeg har brukt listet opp med link til de aktuelle sider hvor de forskjellige oppslagene kan finnes på nettet. Jeg har forsøkt å angi hvor de enkelte forordninger/reskripter er lokalisert, men det finnes flere versjoner av kildematerialet og følgelig stemmer ikke alltid sideangivelsen.