NPS


REDAKTØR BUDSTIKKA:


Per Erik Knudsen

Ullern allé 123

0381 OSLOWEB-REDAKTØR:


Jan Lauridsen

Nordre Langgate 10

9950 VARDØ

STYRET I NPS:


Leder:             Finn-Erling Bendixen

Postboks 1500 Vika

0117 OSLO


Nestleder:        Øivind Rojahn Karlsen

Maries vei 12

3610 KONGSBERG


Sekretær:         Arvid Løhre

Lurudveien 28 K

2020 SKEDSMOKORSET


Kasserer:        Terje Ørehagen

Jotunveien 16

1412 SOFIEMYR


Styremedlem:  Olav Dyresen

Trudvangveien 2b

0363 OSLO


Varamedlem:   Morten Nårstad

Vesthagan 8

1925 BLAKER(klikk på navn for å sende mail)  VEDTEKTER

    Vedtatt 19.2.1977, med endringer av

    21.1.1978,  19.4.1980,  14.3.1987,

    1.4.1995 og 1.4.2006.

 

§1.

  Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet  innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.

NPS skal også søke samarbeid med andre organisasjoner innenlands / utenlands som fremmer interessen for norsk posthistorie.


§2.

  NPS er tilsluttet Norsk Filatelistforbund, og arbeider i nær tilknytning til dette på den måte og i de former som årsmøtet til enhver tid bestemmer.

Årsmøtet kan også bestemme at NPS skal tilknyttes andre organisasjoner i Norge eller i utlandet, som arbeider med formål som har tilknytning til norsk posthistorie.

 

§3.

  Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme formålet slik dette er  beskrevet i paragraf 1. Forslag til opptak av nye medlemmer kan fremmes av medlemmer  gjennom styret, eller av styret. Forslag til nye medlemmer skal sirkuleres til medlemmene  med tre ukers svarfrist. 

Dersom ett medlem skriftlig med begrunnelse motsetter seg opptak av nytt medlem, skal  saken utredes og avgjøres av styret.

Styret kan innby som medlemmer personer som har vist spesiell interesse for norsk  posthistorie og norsk filateli, eller har sitt arbeid innen disse fagområdene. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Innbudte medlemmer er uten stemmerett og svarer ikke kontingent til NPS.  Æresmedlemmer har alle rettigheter, men betaler ikke kontingent.

 

§4.

  Medlemmer som ønsker å tre ut, må melde fra til styret innen utgangen av kalenderåret, og medlemskapet opphører da ved utgangen av samme år. Styret kan stryke medlemmer som skylder kontingent eller som på annen måte opptrer i strid med NPS interesser og formål. Medlemmer som er innbudt på grunn av sin stilling og som slutter i stillingen, skal få tilbud om å bli ordinært betalende medlem.

Styrevedtak om medlemskap kan av vedkommende innankes for årsmøtet.

 

§5.

  Medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av årsmøtet for kommende år.  Kontingenten skal betales innen 1. mars.

 

§6.

  NPS ledes av et styre bestående av en leder som velges for ett år om gangen, og fire  styremedlemmer som velges for to år, samt inntil to varamedlemmer, som velges for ett år  om gangen.

Lederen representerer NPS utad. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Styret konstituerer seg med nestleder, kasserer og sekretær. Redaktør for medlemsbladet ”Budstikka” og eventuelle andre utvalg / komiteer oppnevnes av styret.


§7.

  Årsmøtet i NPS avholdes innen 30. april. Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret, som sørger for at skriftlig innkalling blir sendt ut til medlemmene med minst en måneds varsel.

På årsmøtet behandles kun de saker som er satt opp på sakslisten. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent, og en valgt sekretær fører protokoll. Protokollen undertegnes av to medlemmer, som velges av forsamlingen. På årsmøtet har alle medlemmer stemmerett.

Ingen kan møte med fullmakt fra andre. Ved stemmelikhet har dirigentens stemme utslaget.


Følgende punkter skal stå på ordinær dagsorden:

1.      Valg av dirigent og sekretær.

2.      Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

3.      Styrets årsmelding.

4.      Eventuelle andre rapporter.

5.      Regnskap.

6.      Fastsettelse av kontingent.

7.      Budsjettforslag.

8.      Eventuelle andre forslag.

9.      Valg:               

            Leder

            Styremedlemmer

            Varamedlemmer

            Revisor

            Valgkomité


Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 20 medlemmer skriftlig gjør krav om dette.


§8.

  Endringer av disse vedtekter kan kun besluttes med ⅔ flertall på et årsmøte hvor endringsforslaget er gjengitt i sakslisten eller i bilag til denne. Forslag om endringer må være styret i hende innen 1. januar hvis det skal bli tatt med på sakslisten samme år.

 

§9.

  Forslag om oppløsning av NPS er ikke gyldig før det er vedtatt på to årsmøter og med 4/5 flertall på begge møter.

 

§10.

  Ved oppløsning av NPS skal NPS midler forvaltes av Norsk Filatelistforbund.

Forbundsstyret avgjør om midlene skal benyttes til formål som har tilknytning til posthistorie eller andre filatelistiske formål.


§11.

  NPS har gjennom gave et eget fond kalt ”Dr. Per Gelleins Minnefond”. For dette fondet gjelder egne statutter.