GELLEIN


Dr. Per Gelleins Minnefond; søknadsfrist for tildelinger i 2024.

 

Norsk Posthistorisk Selskap forvalter et fond som har til formål å støtte publikasjon av norsk posthistorie. Avkastningen av fondet skal utdeles i forbindelse med Norsk Posthistorisk Selskaps årsmøter, i år 20. april 2024.

 

Ved tildeling skal medlemmer av Norsk Posthistorisk Selskap eller publikasjoner som utgis av Selskapet være fortrinnsberettiget, men det er ikke et krav. Er du ikke medlem, kan du også søke.

Tildelinger fra Dr. Per Gelleins Minnefond skal fortrinnsvis skje – «til publikasjon av artikler og skrifter som vedrører norsk posthistorie, eller til spesielle forskningsformål innen norsk posthistorie.» Statuttene favner ganske vidt, og alle søknader vil bli grundig vurdert.

 

Send søknaden direkte pr. e-post til Norsk Posthistorisk Selskap, merket med «Gellein»:

nps@posthistorisk.no

Søknader kan også sendes med ordinær post til adresse:

Norsk Posthistorisk Selskap, Postboks 4369 Nydalen, 0402 OSLO

Søknadsfrist: Innen fredag 5. april.

Komiteen består av lederen i NPS, Finn-Erling Bendixen, samt Ivar Sundsbø og Arvid Løhre.

 

Dr. Per Gelleins Minnefond


STATUTTER


 

 

§1.

Dr. Per Gelleins minnefond er opprettet ved gave fra fru Laura Gellein den 17. november 1984 på kr 100.000,-.

Fondet skal bestyres av Norsk Posthistorisk Selskap.


 

§2.

Fondets hovedstol skal stå fast til best mulig avkastning, og plasseres med garanti av bank eller forsikringsselskap. Avkastningen skal benyttes til støtte for forskning innen norsk posthistorie.


 

§3.

Fondet skal styres av et fondsstyre på tre personer, utpekt av årsmøtet i Norsk Posthistorisk Selskap. Formannen i Selskapet skal være formann i fondsstyret. Fondet skal være underlagt den samme revisjon som Selskapet. Fondet skal forpliktes av to av fondsstyrets medlemmer i fellesskap.


 

§4.

Avkastningen av fondet skal utdeles i forbindelse med Norsk Posthistorisk Selskaps årsmøter. Tildeling skal fortrinnsvis benyttes til publikasjon av artikler og skrifter som vedrører norsk posthistorie, eller til spesielle forskningsformål innen norsk posthistorie.


 

§5.

Ved tildeling skal medlemmer av Norsk Posthistorisk Selskap eller publikasjoner som utgis av Selskapet være fortrinnsberettiget.


 

§6.

Dersom Norsk Posthistorisk Selskap opphører å eksistere, skal fondet overføres til Norsk Filatelistforbund med det samme hovedformål, nemlig å fremme forskning innen norsk posthistorie. Om også Norsk Filatelistforbund opphører, skal fondet overgå til Postmuseets bestyrelse.