INNHOLD
                                                                                 Tilbake til forsiden

 

 
Sist oppdatert.  27 12 2010

Inn 

INNHOLD

 

Bedriftspostkontor

 

Brevhus

 

Brevsenter

 

Distriktskontor

 

Feltpostkontor

 

Godssenter

 

Landpoststasjon

 

Post i butikk (PIB)

 

Post i offentlig servicekontor

 

Postdepot

 

Postekspedisjon

 

Postfilial

 

Posthandel

 

Postkontor

 

Postsenter

 

Poststation og Dampfartøystation

 

Postterminal

 

Postuttakersted

 

Poståpneri

 

Underpostkontor

 

 

 

   

   

 

  Fra Post-Contoir til

 Post i butikk

 

              

 

 Denne oversikten tar for seg den mer tradisjonelle kontaktmåten, nemlig det som i dagligtalen blir kalt POSTKONTORET, uansett offisiell status og betegnelse. Skal man være nøytral, bør det omtales som et POSTSTED. En mulig definisjon på et poststed kan være følgende:

 

Et postted er et fast sted hvor det foregår fysisk håndtering eller formidling av post eller posttjenester, og hvor en mindre eller større del av virksomheten på stedet medfører direkte kontakt med postkundene.

 

Denne teksten innledet en stor stillingsannonse i Arbeiderbladet, 27.1.1990, der det ble lyst ut flere lederstillinger i Postdirektoratet:

 

«Postverket er en av Norges største arbeidsgivere med ca 33.000 medarbeidere. En omfattende omorganisering av Postverket er vedtatt av Stortinget. I arbeidet med å effektivisere bedriften er det innført nye styringsprinsipper hvor bl.a. de administrative nivåer er redusert fra tre til to. Postdirektoratet utgjør det strategiske nivå og postkontorene det operative»

 

1990-tallet skulle vise seg å bli tiåret med store endringer for Posten og for poststedene. Postdirektoratet ble omgjort til Postens sentralledelse fra 18.10.1993,1) og selskapsformen ble endret ved at Postverket ble Posten Norge BA fra 1.12.1996.2) Samtidig ble det satt i gang med endringer i Postens ekspedisjonsnett, noe som medførte mange nedleggelser. Etter årtusenskiftet kom det nye omveltninger. Posten Norge ble et aksjeselskap eid av staten fra 1.7.2002.

 

Posten Norge AS må stadig følge opp og tilpasse seg skiftende vilkår og nye realiteter. Som nevnt er ikke lenger et postkontor bare et postkontor. Vi møter begrepene Post i Butikk, Posthandel, dessuten postterminal, godssenter, brevsenter og bedriftssenter.

 

Betegnelsene på poststedene har skiftet også i tidligere tider, men det kan være vanskelig å finne en samlet oversikt. Dette er et forsøk på å gi en så presis som mulig definisjon av alle begrepene, men det er nødt til å bli noe kortfattet. Det er likevel tatt med noen konkrete eksempler. De som ønsker flere opplysninger, må søke i de kildene som blir oppgitt.

 

Ambulerende enheter er ikke spesielt omtalt, og det er ikke medtatt rent administrative enheter. Jeg har likevel tatt med en kort omtale av distriktskontorene, da de var sentrale i de 37 årene de fantes.

 

Disse opplysningene framkom første gang i en artikkel jeg skrev til boka, utgitt av Norsk Posthistorisk Selskap i 2002 med Tor Østlund som redaktør: «Fra Svinesund til Haparanda.». Tittelen var: «Fra Post-Contoir til Post i Butikk.» Jeg har forsøkt å oppdatere opplysningene der det har vært nødvendig, samt kommet med noen tillegg og endringer. Flest endringer er det i omtalen av Poststasjon og Dampfartøysstasjon. Helt nytt er omtalen av Postsenter.

 

Arvid Løhre, november 2010.

 

 

 

1) Sirkulære nr 30, 8.11.1993.

2) Sirkulære nr 6, 7.3.1997.

 

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap